Bm 		 G      D  A
kina pachyai rahanchau timi
Bm 		 G      D  A
sodhenau k afailai yo ekchoti
Bm 			G     D  A
dekhdainau ra maya yo mero
Bm     G     D  A
lukai lukdaina bhawana manko

Bm     G
chalna deu bataash
D        A
udai lagos yo sansar
Bm 					G
samai rahanchu tyo haat
D         A
baaki rahunjel yo saas

Bm 		G
shital chaya bani 
D   A
aai deu maya
  Bm     G
sunya sunya cha yaha
   D      A
khojchan timlai nai akha

Bm      G
ma herchu daraudai
D    A
hidchu bhautaridai
Bm     G D A
drisya timro pauna
Bm     G
khaseka tara hos
  D    A
ya jhareka parela
Bm    G
magchu timlai
D     A
harek din ma

Bm   G
kina ho kina
G    D   A
tesai lagcha maya
Bm    G    D  A
chaina kunai karan khas
Bm     G
ghumseko mana
  D    A
ra thakeko tana
Bm   G   	D
khojirancha dina raata
A
timro nai avaash

Bm     G
chalna deu bataash
D        A
udai lagos yo sansar
Bm 					G
samai rahanchu tyo haat
D         A
baaki rahunjel yo saas

Bm 		G
shital chaya bani 
D   A
aai deu maya
  Bm     G
sunya sunya cha yaha
   D      A
khojchan timlai nai akha

Bm       G
chalna deu bataash
D        A
udai lagos yo sansar
  Bm
samai rahanchu tyo haat...

C#m      A
chalna deu bataash
E       B
udai lagos yo sansar
C#m         A
samai rahanchu tyo haat
E        B
baaki rahunjel yo saas

C#m  	A   
shital chaya bani 
E    B
aai deu maya
 C#m      A
sunya sunya cha yaha
    E       B
khojchan timlai nai akha

C#m     A    E  B
kina pachyai rahanchau timi
C#m    A    E    B
sodhenau k afailai yo ekchoti
C#m    A   E   B
dekhdainau ra maya yo mero
C#m   A    E   B
lukai lukdaina bhawana manko
C#m
O No o o..