Deep Shrestha

Adharko Muskan ta kei haina

Deep ShresthaBm         D
Adharko muskaan ta kehi hoina
  E         D   Bm
Jaba timile jeevanma sajibta lyayou
Bm E
Pir haru paila muni haraye
A        E  Bm
Hatkelama saphalta lekhayou
Bm       D
Aatma ko udesya ta kehi hoina
E         D   Bm
jaba timile jeevanma sajibta lyayou
Bm  E
Ni?raas hune baanilai birsaayou
A         E  Bm
Paristhiti sanga ladna sikayou
Bm        D
Bachne sahara ta kehi hoina
  E         D   Bm
jaba timile jeevanma sajibta lyayou