Prem Dhoj Pradhan

Namana Laaj Yestari Chords and Lyrics

Maitighar Movie / Prem Dhoj Pradhan / Usha Mangeshkar           C 			F
Namana Laaj Yestari
			A# 		C
ki jhumcha jindagi mero
			A# 		C
ki jhumcha jindagi mero

C 			F
naau samu yestari
F 			A#   C
ki adcha dhukduki mero
F 			A# 	  C
ki adcha dhukduki mero
 			F
naau samu yestari

F 			C 		F
tyo ghumto ma uchalu ki
   C 		 F
muhar tyo niyalu ki
 			F
bhulera afulai nai
 			F
hajur mai harau ki
		A#  C
hajur mai harau ki
 			 F
namana laaj yestari

F 			A# 		C
ki adcha dhukdhuki mero
			F
naau samu yestari

F 	 C 		F
yo baisama batasidai
 	C 		F
na aau na atasidai 
 				C
k thaha bholi kal piyi
 				F
runu cha ki nisasidai
		A# 		C
runu cha ki nisasidai
 			F
naau samu yestari

 			A# 		C
ki jhumcha jindagi mero
				F
namana laaj yestari

F 	C 			F
yeta wuta nasha charau
 		C 		 F
mitha mitha kura garau
 			C
k hami ek arka ko
 		 	F
nagich mai jiu maru
		A#  C
nagich mai jiu maru
				F
namana laaj yestari
F 			A# 		C
ki adcha dhukdhuki mero
			F
naau samu yestari

F   C 		 F
jatan gareko dil mero
  C 			 F
natipa hai yo ful mero
				C
ma prem ma darauchu
				F
hune ho ki yo bhul mero
			A# 		F
hune ho ki yo bhul mero
			F
naau samu yestari

			  A#  C
ki jhumcha jindagi mero
 F 		  A#  C
ki adcha dhukdhuki mero
 F 		  A#  C
ki jhumcha jindagi mero
 F      A#  C
ki adcha dhukdhuki mero
 			F
naau samu yestari
			F
namana laaj yestari
         
SONGWRITERS
Kiran Kharel