Narayan Gopal
Aakha Chopi Narau Bhani
Narayan Gopal
2,748 Views
View Comments
Fm                     D
Ankha chopi narau bhani bhannu parya chha
E                    Fm
Mutumathi dhunga rakhi hasnu parya chha

Fm                 Bm
Bholi uthi kaha janey kehi thaha chaina
E            Fm
Pharki aunay hoki hoina kehi thaha chaina

Fm                  D
Bachha chitai auchhu bhani bhannu parya chha
E                     Fm
Mutumathi dhunga rakhi hasnu parya chha

Fm                 Bm
Chaati bhari ghau besi pakheriko chhaya
E         Fm
Ankha bhari mela pata mayaluko maya

Fm                 D
Aphailai chaadi katai janu parya chha
E                    Fm
Mutumathi dhunga rakhi hasnu parya chha

Fm                   Bm
Bhanney kura kati thiyo chaati bhitrai rayo
E          Fm
Parelika authabata ansu jhari rayo

Fm                 D
Kulchiyera aphailai hidnu parya chha
E                     Fm
Mutumathi dhunga rakhi hasnu parya chha
     
Advertisement

Comments

Advertisement
Find Us On FacebookAdvertisement